Вакуумна канализация FLOVAC 

 

 

Защо да се използва вакуум за транспортиране на отпадъчните води?

Използването на вакуум за транспортиране на отпадъчни води не винаги е по-добър вариант от гравитачното отвеждане;

Вакуумната канализация е по- добра алтернатива при следните условия

 • равнинен терен и необходимост от препемпване на отпадъчните води;

 • пекъклива почва;

 • скалиста почва;

 • чувствителни на замърсяване терени;

 • виски подпочвени води;

 • морски терени и др.

 

 

  Други предимства на вакуумната канализация

 • проста система, която включва малко на брой елементи;

 • надеждна система, елементите на която подлежат на постоянен качествен контрол при производството им както в Европа, така и в другите страни по света.

 • осигурява по-голяма гъвкавост и свобода на проектните решения при  вече изградена инфраструктура;

 • по-евтина строителна стойност, която се дължи на:

  • по-малкият брой шахти и др. съоръжения;

  • значително намаляване на изкопните работи (малка дълбочина и ширина на изкопа, следващ конфигурацията на терена);

  • сравнително бързото строителство;

  • по-безопастната технология на строителство в сравнение с конвенционалната гравитечна канализация;

 • ниски експлоатационни разходи;

 • по-ниска обща стойност като цяло(капиталовложения и есплоатационни разходи)

 

 Обща схема

 

 
 

Елементи на вакуумната канализационна
система
FLOVAC:

шахта с клапан;

 

система от вакуумни тръбопроводи с малки диаметри от поливинил хлорид(PVC), полипропелен (PP) или полиетилен (PE-HD);

Типичен надлъжен профили

Типичен надлъжен профил при възходящ наклон на терена

Пример за проектен надлъжен профил

 

вакуумна станция;

 

 

Система за мониторинг

Съществува възможност за допълнителен монтаж на система за мониторинг, която да контролира състоянието на клапаните в шахтите и да обезпечава събиране на данни за броя на работните цикли, времето на отваряне, авариите ситуации и др.

 

 Как работи вакуумната канализационна система FLOVAC?
  Примери за реализирани проекти:

Венеция-Италия

 

Емпурия Брава-Испания

 

Алмада-Португалия

 

Сан Тропе-Франция